Indexberäkningar

En central del av resultaten i Populum är index, vilka är siffror som representerar resultatet – vanligtvis på en skala från 0 till 100 (förutom för eNPS, där skalan går från -100 till +100). Nedan beskrivs de olika index som finns i Populum.

En ”drivare” är kopplad till en specifik fråga, och fungerar som en rubrik för frågan. Namnet på drivaren kan t.ex. vara ”Tydlighet”, medan själva frågan kan lyda ”Vår planering är tydlig”.

Index för enskilda drivare

För varje drivare i en undersökning beräknas ett index baserat på respondenternas olika svar. För den mest vanligt förekommande frågetypen – den 4-gradiga smiley-skalan – beräknas index enligt nedan:

 1. Varje enskilt svar kvantifieras först om på en skala från 0 till 100 enligt:
  • Blå smiley = 100
  • Grön smiley = 66,7
  • Gul smiley = 33,3
  • Röd smiley = 0
  • Det grå ”Ingen åsikt”-svaret exkluderas i beräkningen
 2. Alla kvantifierade svar summeras därefter och divideras med det totala antalet svar (exkluderat ”Ingen åsikt”-svar) för att erhålla indexet.
Exempel

I Team A finns det totalt 10 svar för ett specifikt undersökningstillfälle. Svarsfördelningen för drivaren ”Tydlighet” ser ut enligt nedan:

 • Blå smiley: 3 svar
 • Grön smiley: 3 svar
 • Gul smiley: 2 svar
 • Röd smiley: 1 svar
 • Grå smiley: 1 svar

Genom att kvantifiera om svaren på en skala från 0 till 100 (exkluderande det grå ”Ingen åsikt”-svaret) och därefter beräkna genomsnittet av de kvantifierade svaren erhålls indexet 57.

Illustration of index calculation

Notera att om frågan har en annan svarsskala (t.ex. 5-gradig) justeras vikterna för de olika alternativen därefter. Till exempel har en 5-gradig skala vikterna 0 – 25 – 50 – 75 – 100 istället.

Huvudindex

Huvudindexet (ofta kallat ”Barometerindex” eller liknande) är ett övergripande index som representerar det totala genomsnittliga resultatet. Huvudindexet erhålls genom att beräkna genomsnittet av indexen för de drivare som ingår i huvudindexet (de så kallade ”kärndrivarna”). Vilka drivare som utgör kärndrivarna presenteras alltid i anslutning till huvudindexresultatet.

Exempel

För ett specifikt undersökningstillfälle ser resultatet för de 6 kärndrivarna som används i Organisation X ut enligt nedan för Team A:

 • Tydlighet: 67
 • Värde: 70
 • Effektivitet: 75
 • Gemenskap: 80
 • Arbetsbelastning: 65
 • Entusiasm: 80

Huvudindexet är således (67 + 70 + 75 + 80 + 65 + 80) / 6 = 73.

Delindex

En del organisationer använder också ”delindex”, vilka är index som byggs upp av en delmängd av drivarna i en undersökning. Delindex beräknas på motsvarande sätt som huvudindexet (endast inkluderat de i delindexet ingående drivarna). Notera att en specifik drivare inte sällan ingår i både ett delindex och i huvudindexet. Vilka drivare som ingår i ett visst delindex presenteras alltid i anslutning till delindexresultatet.

eNPS

eNPS (Employee Net Promoter Score) besvaras på en skala från 0 till 10. Varje svar konverteras därefter till en av följande tre svarsgrupper, enligt nedan:

 • 0 – 6 = ”Kritiker”
 • 7 – 8 = ”Passiva”
 • 9 – 10 = ”Ambassadörer”

eNPS-värdet beräknas därefter genom att subtrahera andelen Kritiker från andelen Ambassadörer. Detta betyder att eNPS kan vara ett negativt tal – det lägsta möjliga värdet är -100 (alla Kritiker) och det maximala värdet är +100 (alla Ambassadörer).

Exempel

För ett specifikt undersökningstillfälle är resultatet för eNPS-frågan i Team A följande: 3, 6, 8, 9, 9, 10 (totalt 6 svar). Detta betyder att det finns två Kritiker (svaren med värdena 3 och 6), en Passiv (svaret med värde 8) och tre Ambassadörer (svaren med värdena 9, 9 och 10). 

Genom att subtrahera andelen Kritiker (2 av 6 = 33%) från andelen Ambassadörer (3 av 6 = 50%) beräknas eNPS värdet till 17.

Notera att antalet ”Passiva” endast inkluderas i beräkningen genom att ingå i det totala antalet svar.

Senast uppdaterad 2020-02-17

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar